Psychoterapia

 

Psychoterapia jest interdyscyplinarnym sposobem specjalistycznej pomocy w trudnych sytuacjach życiowych lub w leczeniu zaburzeń psychicznych. Psychoterapia wyraźnie odróżnia się od farmakologicznych i innych biologicznych metod leczenia. Używa metod, które ogólnie określa się jako „psychologiczne”. Należą do nich przede wszystkim rozmowa i refleksja terapeutyczna z analizą życiowej sytuacji, znaczenia emocji i stosowanych strategii rozwiązywania problemów. Psychoterapia jest drogą zmiany świadomych i nieuświadamianych sposobów spostrzegania siebie, świata i innych ludzi, drogą przezwyciężania swoich ograniczeń, zahamowań, zmiany postaw i odruchowych sposobów reagowania.

 

PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA

• <h3>ericksonowska</h3>

Psychoterapia ericksonowska to niekonwencjonalna metoda terapii, której twórcą był Milton Erickson. Terapia koncentruje się na teraźniejszości i zorientowana jest na przyszłość – cele, dążenia i możliwości, a nie na to, co było kiedyś. Nowatorskim założeniem tej metody jest to, że zrozumienie i tzw. wgląd nie są niezbędnymi warunkami zmian.

• <h3>poznawcza</h3>

W trakcie terapii pacjent (klient) i terapeuta pracują razem nad określeniem i zrozumieniem związku, jaki występuje pomiędzy myślami, emocjami i zachowaniem danej osoby. W tej formie psychoterapii główny nacisk położony jest na trudności występujące „tu i teraz” – w bieżącym życiu pacjenta. Określane są konkretne cele terapii, czas jej trwania oraz działania terapeutyczne, których skuteczność jest poddawana ciągłej ocenie.

PSYCHOTERAPIA UZALEŻNIEŃ

<h3>psychoterapia uzależnień</h3>

 

TERAPIA GRUPOWA

Uwzględnia interakcje pomiędzy uczestnikami grupy, bazuje na specyficznych normach przez nią kreowanych, a przede wszystkim korzysta z sił tkwiących w małych grupach społecznych w celu prowokowania pożądanych zmian u ich uczestników. Grupy terapeutyczne organizowane są jako zamknięte lub otwarte.

TERAPIA PAR

Dotyczy związku (małżeństwo, związek partnerski). Wskazana w sytuacji, gdy partnerzy czują, że oddalili się od siebie, nie mogą się porozumieć, a wzajemne pretensje niszczą ich związek lub z innych powodów są nim rozczarowani.

TERAPIA RODZINNA

Jej celem jest pomoc w odnalezieniu sposobów radzenia sobie z problemami przejawiającymi się jako trudności w porozumiewaniu się, zaburzenia zachowania któregoś z członków rodziny, kłopoty wychowawcze, sytuacje kryzysowe, choroby psychosomatyczne itp.